Geachte klant, Let op: wij zijn vanaf 5 augustus t/m 17 augustus op vakantie. Gedurende deze periode zijn wij niet bereikbaar.
Configureer je voerboot | Personaliseer je eigen voerboot | Veilig online winkelen

Oostergracht 17-02 3763 LX Soest

+31 (0) 35 7632849

info@globalfishing.eu

Menu

Toegevoegd aan winkelmand!

Algemene voorwaarden

GlobalFishing B.V.

Artikel 1. Definities
1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.       GlobalFishing B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GlobalFishing B.V. gevestigd aan de Oostergracht 17-02 3763, LX Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69479763;
b.       overeenkomst: de overeenkomst tussen GlobalFishing B.V. en de klant;
c.       klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met GlobalFishing B.V.;
d.       bedrijf: de klant zijn een rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
e.       consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
f.        distributeur: het bedrijf dat door GlobalFishing B.V. is aangesteld als distributeur;
g.       website: de website http://navigatorbaitboat.com/ die door GlobalFishing B.V. wordt beheerd en waar de producten besteld kunnen worden.

Artikel 2.             Algemeen
2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen GlobalFishing B.V. en de klant.
2.2.           Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door GlobalFishing B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbod
3.1.           Het aanbod van GlobalFishing B.V. is vrijblijvend.
3.2.           Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden GlobalFishing B.V. niet.
3.3.           Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Prijzen en verzendkosten
4.1.           De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
4.2.           GlobalFishing B.V. heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
4.3.           De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Betaling
5.1.           Indien de klant een voerboot bij GlobalFishing B.V. besteld heeft, dan dient de klant 50% van het factuurbedrag vooraf te betalen. Nadat GlobalFishing B.V. de aanbetaling heeft ontvangen, wordt een aanvang gemaakt met het bouwen van de voerboot. De klant dient de resterende 50% van het factuurbedrag te betalen middels bankoverschrijving voordat hij de voerboot bij GlobalFishing B.V. ophaalt of middels pin of contante betaling op het moment dat hij de voerboot bij GlobalFishing B.V. ophaalt.
5.2.           Artikel 5.1 geldt uitdrukkelijk ook voor de voerboot die via de webshop bij GlobalFishing B.V. besteld is. Bestaat de bestelling die de klant via de website plaatst niet uit een voerboot, dan dient 100% van het factuurbedrag vooraf betaald te worden of kan de bestelling onder rembours geleverd worden. Kiest de klant voor de optie levering onder rembours, dan zijn de extra kosten voor de rembours levering voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra kosten wordt bij het plaatsen van de bestelling via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
5.3.          Wanneer de klant af wilt zien van de koop zal deze 20% van de hoofdsom moeten betalen.

Artikel 6. Levering
6.1.           De bestelling die via de website wordt geplaatst, wordt door GlobalFishing B.V. opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij een voerboot onderdeel uitmaakt van de bestelling. In een dergelijk geval geldt artikel 6.2.
6.2.           Een bestelde voerboot wordt niet door GlobalFishing B.V. opgestuurd naar de klant. De bestelde voerboot dient de klant op te halen bij GlobalFishing B.V. GlobalFishing B.V. stelt de klant er via de e-mail of telefonisch van op de hoogte op het moment dat de voerboot gebouwd is en maakt met de klant een afspraak voor het ophalen van de voerboot. Bij het ophalen van de voerboot geeft GlobalFishing B.V. aan de klant instructies over het gebruik van de voerboot.
6.3.           Artikel 6.2 geldt niet door distributeur. Een door de distributeur bestelde voerboot wordt aangetekend en verzekerd opgestuurd naar het door de distributeur opgegeven adres.

Artikel 7. Leveringstermijn
7.1.           Alle door GlobalFishing B.V. aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd.
7.2.           Indien GlobalFishing B.V. het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt GlobalFishing B.V. de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt GlobalFishing B.V. eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
7.3.           Artikel 7.2 is niet van toepassing bij het bestellen van een voerboot. De voerboot wordt met de hand gemaakt, waardoor vaak een langere leveringstermijn dan 30 dagen met de klant wordt overeengekomen.

Artikel 8. Herroepingsrecht voor de consument
8.1.           Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van GlobalFishing B.V. heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.
8.2.           Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
8.3.           Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan GlobalFishing B.V. kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
8.4.           Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar GlobalFishing B.V. terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
8.5.           De consument kan ook, zonder eerst GlobalFishing B.V. ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.1 terugsturen naar GlobalFishing B.V. In een dergelijk geval dient de consument het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
8.6.           Indien de consument op elektronische wijze aan GlobalFishing B.V. kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt GlobalFishing B.V. na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
8.7.           Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat GlobalFishing B.V. overeenkomstig artikel 8.10 aan de consument terugbetaalt.
8.8.           Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
8.9.           Het risico van de retourzending rust bij de consument. De consument dient de retourzending voldoende te frankeren.
8.10.           GlobalFishing B.V. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en GlobalFishing B.V. het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Behoudt de consument een deel van de bestelling wel, dan worden de verzendkosten niet aan de consument geretourneerd.

Artikel 9. Uitsluiting van herroepingsrecht
9.1.           Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 8 geldt uitdrukkelijk niet:
a.       voor een product dat via de website is besteld en dat naar de specificaties van de klant wordt gebouwd, zoals een voerboot of een voervijzel.
b.       voor het bedrijf dat via de website een product besteld heeft.

Artikel 10. Verplichting van de klant
10.1.           De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de gegeven en/of bijgeleverde instructies en de technische specificaties.

Artikel 11. Garantie
11.1.           Op de geleverde voerboet wordt een garantie verleend van 3 jaar.
11.2.           De fishfinder die op verzoek van de klant ingebouwd is in de voerboot valt buiten de garantie van de voerboot zoals omschreven in artikel 11.1.
11.3.           De garantie op de voerboot komt te vervallen indien de fishfinder of andere door de klant gewenste accessoires niet zijn ingebouwd of gemonteerd door GlobalFishing B.V. of door de distributeur volgens de richtlijnen van GlobalFishing B.V.
11.4.           Op de geleverde voervijzel wordt een garantie verleend van 3 jaar.
11.5.           Op de geleverde handzender wordt geen garantie verleend.
11.6.           Op geleverde batterijen wordt de garantie verleend die gelijk is aan de garantie die door de fabrikant wordt verleend. Deze garantie is bij loodaccu’s 3 maanden en bij optionele Lithium Ion, of Lithium IJzerfosfaat 24 maanden.
11.7.           Voor de overige geleverde producten geldt de fabrieksgarantie en sterkt de garantie zich nooit verder uit, dan de garantie zoals deze door de fabrikant of leverancier op het product wordt verleend.
11.8.           De factuur is het garantiebewijs.
11.9.           De klant dient GlobalFishing B.V. de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat GlobalFishing B.V. overgaat tot het onderzoeken van een garantieclaim, impliceert niet dat GlobalFishing B.V. de garantieclaim accepteert.
11.10.           Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door GlobalFishing B.V. geaccepteerd, dan zal GlobalFishing B.V. het product repareren.
11.11.           Het repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.
11.12.           Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim of van een klacht blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen of wordt de klacht niet verder in behandeling genomen:
a.       Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, niet correct onderhouden of schoonhouden, onzorgvuldig gebruik of slechte opslagomstandigheden van het product, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de voerboot stallen zonder te laten uitdampen (stallen met deksel), het te vaak onnodig laden of ontladen van een batterij, het met de verkeerde lader opladen van een batterij en het ruw omgaan met het product waardoor zichtbare beschadigingen aan het product zijn ontstaan;
b.       Door de klant en/of een derde zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van GlobalFishing B.V. werkzaamheden en/of (constructie)wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd. Onder derde wordt in dit kader niet verstaan de distributeur, mits de distributeur heeft gehandeld conform de richtlijnen van GlobalFishing B.V.;
c.       De schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);
d.       Het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gegeven en/of meegeleverde instructies en/of de technische specificaties;
e.       Het product niet gebruikt is voor het doel waarvoor het product bestemd is;
f.        Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, reinigingsmiddelen, vuilophoping, e.d.
11.13.           Om het product te kunnen repareren en/of een onderdeel te kunnen vervangen dient de klant het product af te leveren bij of op te sturen naar GlobalFishing B.V.
11.14.           De klant kan alleen een beroep op de garantie doen nadat hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GlobalFishing B.V. heeft voldaan.
11.15.           Indien de klant geen beroep toekomt op de garantie en/of de garantieclaim wordt afgewezen en GlobalFishing B.V. heeft wel in opdracht van de klant reparatiewerkzaamheden aan het product uitgevoerd en/of een of meerdere vervangende onderdelen geleverd, dan worden de kosten voor deze reparatiewerkzaamheden en/of voor de vervangende onderdelen aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. GlobalFishing B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
12.2.           GlobalFishing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GlobalFishing B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3.           GlobalFishing B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gegeven instructies.
12.4.           GlobalFishing B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of een derde aanpassingen of (constructie)wijzigingen heeft aangebracht aan het product.
12.5.           In geen geval is GlobalFishing B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
12.6.           GlobalFishing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.
12.7.           GlobalFishing B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
12.8.           Indien GlobalFishing B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GlobalFishing B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GlobalFishing B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GlobalFishing B.V., beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.9.           De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van GlobalFishing B.V.
12.10.           Vorderingsrechten verjaren na 1 jaar, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 13. Contact en klachten
13.1.           Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met GlobalFishing B.V. GlobalFishing B.V. is bereikbaar:
a.       via het e-mailadres info@globalfishing.eu;
b.       via het telefoonnummer 035-7632849.
13.2.           Van een vraag en/of klacht die via e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
13.3.           Bij GlobalFishing B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GlobalFishing B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1.           Op de overeenkomst tussen GlobalFishing B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
14.2.           Alle geschillen in verband met overeenkomsten tussen de klant en GlobalFishing B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GlobalFishing B.V. gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat GlobalFishing B.V. zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Contactgegevens

GlobalFishing Baitboats B.V.
Oostergracht 17-02
3763 LX Soest

+31 (0) 6 83 83 45 00
+31 (0) 35 7632849
info@globalfishing.eu

Openingstijden
  • MaandagGesloten
  • DinsdagGesloten
  • WoensdagAlleen op afspraak
  • DonderdagAlleen op afspraak
  • VrijdagAlleen op afspraak
  • ZaterdagAlleen op afspraak
Veilig betalen